Stacks Image 27

Stacks Image 30
PRIVACY & COOKIES
PRIVACYVERKLARING EN COOKIEVERKLARING
1. Privacy verklaring
Onshore bvba, Vaartdijk 54, 1981 Zemst (België), hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").
Wij willen u graag informeren over alle handelingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit opzicht. Door gebruik te maken van onze website flightdynamics.xyz, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Onshore bvba op de manier zoals beschreven in dit document.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Eventuele substantiële wijzigingen zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd op onze website. Wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.
 1. De persoonlijke gegevens die wij verwerken
Onshore bvba verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ons deze informatie verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Vragen die u ons heeft gestuurd


Bij een bezoek aan flightdynamics.xyz worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren.
Het gaat over:
 • uw IP adres
 • van het geografische gebied waar het overleg plaatsvindt
 • de dag en het tijdstip van de raadpleging
 • van de geraadpleegde pagina's.
Door een bezoek aan flightdynamics.xyz gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.
A.1 Geautomatiseerde besluitvorming
Onshore bvba neemt beslissingen op basis van een geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen kunnen hebben voor mensen.
Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenpersoon (bijvoorbeeld een medewerker van Onshore bvba).
Onshore bvba gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Google LLC
 • Google Ireland Ltd.
 • Youtube
 • Monitoring / Captcha
 • Facebook
A.2 Bewaren van uw gegevens
Onshore bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken.
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden van deze privacyverklaring, in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.
B. Wat zijn de doelstellingen die worden nagestreefd?
Onshore bvba verzamelt uw persoonlijke gegevens enkel en alleen om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens kan worden geïntensiveerd door een intensiever gebruik van onze site flightdynamics.xyz.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft:
 • Beantwoord de gestelde vragen
 • Laat ons weten dat we de vragen hebben ontvangen...
 • Eventueel contact opnemen met de mensen die opnieuw contact met ons hebben opgenomen, en dit enkel in het kader van de campagne.
U oefent controle uit over de gegevens die u ons verstrekt. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Onshore bvba zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.
C. Worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld met derden?
In geen geval worden uw gegevens door Onshore bvba verkocht of aan derden verstrekt. Er zijn echter twee uitzonderingen waarbij uw gegevens kunnen worden gebruikt:
C.1 Leveranciers
Leveranciers vertegenwoordigen andere bedrijven die Onshore bvba gebruikt om diensten te verlenen voor ons of om ons te helpen diensten aan u te verlenen. Zo kunnen uw activiteiten die op de site flightdynamics.xyz door Google Analytics worden verzameld, worden gebruikt om een externe audit uit te voeren om uw gebruikerservaring op onze site te verbeteren en te optimaliseren. Onze leveranciers kunnen marketing, communicatie, infrastructuur en IT-diensten zijn.
C.2 Social plug-ins en uw delen op of met sociale media Op onze site kunt u informatie delen via sociale plug-ins, waaronder de plug-ins van Facebook en Twitter om informatie op deze platforms te delen. Aangezien deze plug-ins door de sociale netwerken zelf worden geïmplementeerd, zijn hun gebruksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Door u te registreren voor onze diensten via sociale netwerksites, deelt u bepaalde informatie met deze derden.
D. Gebruik van cookies
Wanneer u onze site bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.
Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, nodigen wij u uit om onze punt
2. Verklaring met betrekking tot cookies te raadplegen..
Als u onze site bezoekt, raden wij u aan om uw cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om deze desgewenst via uw browserinstellingen uit te schakelen. Voor meer details verwijzen wij u naar ons punt
2. Verklaring met betrekking tot cookies.
E. Wat zijn mijn rechten?
E.1 Garantie voor een eerlijke en wettige verwerking
Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in punt B. Wat zijn de doelstellingen die worden nagestreefd? worden uitgelegd. Zij worden op passende, relevante en niet-overdraagbare wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.
Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico's van illegale of ongeoorloofde toegang of verwerking van uw persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. In geval van een inbraak in zijn computersystemen zullen Onshore bvba en de projectpartners onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
E.2 Recht van toegang
Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. Zo hebt u het recht om te weten wat het doel van de verwerking is, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.
E.3 Recht op correctie
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen in zijn "gebruikersaccount" aan te brengen, maar u kunt ook een schriftelijk verzoek aan ons richten.
E.4 Recht om te wissen (of "recht om te vergeten")
Daarnaast heeft u in de volgende gevallen het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen:
 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht van verzet;
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Onshore bvba beslist op eigen initiatief of aan bovenstaande criteria wordt voldaan.
E.5 Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, in het bijzonder in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die nodig is voor Onshore bvba om na te gaan of u uw recht op het wissen op geldige wijze kunt uitoefenen.
E.6. Recht van verzet
U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onshore bvba zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw recht van verzet.
E.7 Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen, tenzij dit technisch onmogelijk is.
E.8 Recht om uw toestemming in te trekken
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van uw toestemming vóór de intrekking.
F. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een aanvraag per aangetekende brief sturen naar Onshore bvba, 26, Vaartdijk 54, 1981 Zemst (België) of per e-mail naar info@flightdynamics.xyz . Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van de aanvraag reageren.
G. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Onshore bvba, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt (https://www.privacycommission.be/).

2. Verklaring met betrekking tot cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

 1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die door websites of toepassingen op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Dit onderscheidt functionele cookies (bijvoorbeeld wanneer u een taal kiest of aankopen aan uw winkelwagen toevoegt), sessiecookies (tijdelijk) en trackingcookies (die het gedrag analyseren en registreren dat u op de website in kwestie aanneemt om u een optimale gebruikerservaring te bieden).

De Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen met betrekking tot cookies en het gebruik ervan op websites. De toepassing van de Belgische wetgeving vloeit voort uit de Europese e-Privacy-richtlijn, wat impliceert dat het gebruik van cookies en de reglementering ervan op nationaal niveau verschilt van land tot land in Europa.

Onshore bvba is een bedrijf dat actief is op de Belgische markt en volgt daarom de Belgische wetgeving op dit gebied.

B. Waarom gebruiken we cookies?

Onshore bvba wil u zo nauwkeurig mogelijk informeren over de regels rond het gebruik van cookies en de soorten cookies die het op zijn website gebruikt. Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Onshore bvba om uw bezoek aan zijn website te optimaliseren, om uw technische keuzes (zoals vragen, enz.) te onthouden en om u aanbiedingen en diensten aan te bieden die steeds beter op uw behoeften zijn afgestemd.

Om de website
flightdynamics.xyz te kunnen gebruiken, is het aanbevolen om cookies in te schakelen. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen wij mogelijk niet garanderen dat u onze site zonder technische problemen zult bezoeken. Het staat u echter vrij om cookies uit te schakelen als u dat wenst.
Wij gebruiken cookies om uw bezoek en gebruik van onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die wij met behulp van cookies verzamelen helpt ons om mogelijke fouten op onze website te identificeren en om u specifieke en gepersonaliseerde diensten aan te bieden die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn.

C. Welke soorten cookies gebruiken we?

We onderscheiden de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doel:

C.1 Essentiële / strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden geconfigureerd als reactie op acties die u op onze website onderneemt, zoals het definiëren van uw privacyinstellingen, inloggegevens of het invullen van onze formulieren. Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om door onze website te navigeren (bijvoorbeeld om terug te keren naar een vorige pagina, etc.).

C.2 Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website, maar ze helpen ons wel om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.


 • Functionele cookies
  Door middel van deze cookies kunnen wij u een optimale en gepersonaliseerde werking en ervaring van onze website bieden. Deze cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door Onshore bvba of door externe leveranciers waarvan wij de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd.
 • Analytische koekjes
  Met deze cookies kunnen we de bezoeken aan onze website en het verkeer analyseren om zo de prestaties van onze website te kunnen meten en verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om te zien welke pagina's het populairst zijn en wat het surfgedrag van onze bezoekers is.

Wij nodigen u uit om onze punt 1: Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Onshore bvba.


D. Wat is de opslagperiode?

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, in andere gevallen worden ze langer opgeslagen en kunnen ze ook bij een volgend bezoek aan de site worden gebruikt.

E. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen, moet u de volgende handelingen uitvoeren:

E.1 Als uw browser Microsoft Internet Explorer is, is uw browser Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op "Internet-opties" in het menu "Extra".
 • Klik op het tabblad "Privacy" op "Instellingen" en vervolgens op "Geavanceerd".
 • Verplaats de cursor naar beneden om cookies toe te staan.
 • Klik op OK.

E.2 Als uw browser Mozilla Firefox is, is uw browser Mozilla Firefox

 • Klik op de knop "Menu" (vertegenwoordigd door drie horizontale balken) in de rechterbovenhoek van uw browser en klik op "Voorkeuren".
 • Selecteer het tabblad "Privacy".
 • Selecteer in het gedeelte "Geschiedenis" de optie "Aangepaste instellingen voor de geschiedenis gebruiken".
 • Controleer "Accepteer cookies".

E.3 Als uw browser Google Chrome is, is uw browser Google Chrome

 • Open Chroom.
 • Klik op het embleem van de 'drie kleine punten' rechtsboven op je scherm en vervolgens op 'Instellingen'.
 • Klik op "Geavanceerde instellingen".
 • Kijk voor de "Privacy en Veiligheid" sectie en klik op "Content Settings".
 • Klik op de optie "Cookies".
 • Selecteer de optie "Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan/te lezen".

E.4 Als uw browser Safari is

 • Klik op "Voorkeuren" in het menu "Safari" (te vinden in het venster van de Safari-browser).
 • Klik vervolgens op het tabblad "Beveiliging".
 • Klik op "Cookies accepteren" en op "Altijd" of "Alleen van de sites die ik bezoek".

Als u de website
flightdynamics.xyz bezoekt, is het aanbevolen om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

F. Hoe kan ik mijn cookies uitschakelen?
U moet de volgende handelingen uitvoeren:

F.1 Als uw browser Microsoft Internet Explorer is, is uw browser Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op "Internet-opties" in het menu "Extra".
 • Klik op het tabblad "Privacy" op "Instellingen" en vervolgens op "Geavanceerd".
 • Verplaats de cursor naar boven om cookies te blokkeren.
 • Klik op OK.

F.2 Als uw browser Mozilla Firefox is, is uw browser Mozilla Firefox

 • Klik op de knop "Menu" (vertegenwoordigd door drie horizontale balken) in de rechterbovenhoek van uw browser en klik op "Voorkeuren".
 • Selecteer het tabblad "Privacy".
 • Selecteer in het gedeelte "Geschiedenis" de optie "Aangepaste instellingen voor de geschiedenis gebruiken".
 • Schakel het selectievakje "Cookies accepteren" uit.

F.3 Als uw browser Google Chrome is, is uw browser Google Chrome

 • Open Chroom.
 • Klik op het embleem van de 'drie kleine punten' rechtsboven op je scherm en vervolgens op 'Instellingen'.
 • Klik op "Geavanceerde instellingen".
 • Kijk voor de "Privacy en Veiligheid" sectie en klik op "Content Settings".
 • Klik op de optie "Cookies".
 • Schakel de optie "Toestaan dat sites cookiegegevens opslaan/lezen" uit.

F.4 Als u een Safari-browser gebruikt
 • Klik op "Voorkeuren" in het menu "Safari" (te vinden in het venster van de Safari-browser).
 • Klik vervolgens op het tabblad "Beveiliging".
 • Kies ervoor om cookies te blokkeren.

G. Wat zijn mijn rechten?

Zodra cookies betrekking kunnen hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u recht op een legitieme en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Als onderwerp dat betrokken is bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u de volgende rechten:

 • Recht van verzet: als er dwingende en legitieme redenen zijn, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht van toegang: eenieder die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot informatie over het al dan niet bestaan van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede tot informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de verwerkte gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de bewaartermijn voor persoonsgegevens.
 • Recht op correctie: onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen altijd op verzoek van de betrokkene worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

De uitoefening van deze rechten geschiedt altijd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. Indien u na het lezen van dit document nog vragen of opmerkingen heeft over cookies, kunt u altijd contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres:
info@flightdynamics.xyz .


Please be informed that by viewing this site you allow the use of cookies.